Thẻ: zip code

Mã bưu chính Quảng Nam

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Mã bưu chính tại địa bản tỉnh Quảng Nam gồm năm chữ số, trong đó có:Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.Năm ký tự xác dịnh đối tượng gán mã bưu chính quốc gia.Mã bưu chính Quảng Nam 51000 – 52000

Zip/Postal code mã bưu chính Bình Dương

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Mã bưu chính tại địa bản tỉnh Bình Dương gồm năm chữ số, trong đó có:Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương. Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương. Năm ký tự xác dịnh đối tượng gán mã bưu chính quốc gia. Mã bưu chính Bình Dương 75000

Zip/Postal code mã bưu chính Hậu Giang

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Mã bưu chính tại địa bản tỉnh hậu Giang gồm năm chữ số, trong đó có:
Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.
Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
Năm ký tự xác dịnh đối tượng gán mã bưu chính quốc gia.
Mã bưu chính Hậu Giang 95000

Zip/Postal code mã bưu chính An Giang

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Mã bưu chính tại địa bản tỉnh An Giang gồm năm chữ số, trong đó có:
Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.
Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
Năm ký tự xác dịnh đối tượng gán mã bưu chính quốc gia.
Mã bưu chính An Giang 90000

Zip/Postal code mã bưu chính Cà Mau

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Mã bưu chính tại địa bản tỉnh Cà Mau gồm năm chữ số, trong đó có:

Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.
Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
Năm ký tự xác dịnh đối tượng gán mã bưu chính quốc gia.Mã bưu chính Cà Mau 98000

Zip/Postal code mã bưu chính Bạc Liêu

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Mã bưu chính tại địa bản tỉnh Bạc Liêu gồm năm chữ số, trong đó có:

Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.
Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
Năm ký tự xác dịnh đối tượng gán mã bưu chính quốc gia.Mã bưu chính Bạc Liêu 97000

Zip/Postal code mã bưu chính Sóc Trăng

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Mã bưu chính tại địa bản tỉnh Sóc Trăng gồm năm chữ số, trong đó có:Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
Năm ký tự xác dịnh đối tượng gán mã bưu chính quốc gia.Mã bưu chính Sóc Trăng 96000

Zip/Postal code mã bưu chính Đồng Tháp

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Mã bưu chính tại địa bản tỉnh Đồng Tháp gồm năm chữ số, trong đó có:Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.Năm ký tự xác dịnh đối tượng gán mã bưu chính quốc gia.Mã bưu chính Đồng Tháp 81000

Zip/Postal code mã bưu chính kiên giang

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Mã bưu chính tại địa bản tỉnh Trà Vinh gồm năm chữ số, trong đó có:

Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.
Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
Năm ký tự xác dịnh đối tượng gán mã bưu chính quốc gia.
Mã bưu chính Kiên Giang 91000 – 92000

Zip/postal code – Mã bưu chính trà vinh

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Postal code, Zip code, Mã bưu chính là gì? Mã bưu chính (Còn gọi là Postal code, Zip code…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu, giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm, hoặc dùng để khai báo khi đăng ký các thông tin trên mạng mà yêu cầu mã số này.