0933.100.340

Tag: zip code

Mã bưu chính Quảng Nam

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Mã bưu chính tại địa bản tỉnh Quảng Nam gồm năm chữ số, trong đó có:Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.Năm ký tự xác dịnh đối tượng gán mã bưu chính quốc gia.Mã bưu chính Quảng Nam 51000 – 52000

Zip/Postal code mã bưu chính Bình Dương

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Mã bưu chính tại địa bản tỉnh Bình Dương gồm năm chữ số, trong đó có:Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương. Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương. Năm ký tự xác dịnh đối tượng gán mã bưu chính quốc gia. Mã bưu chính Bình Dương 75000

Zip/Postal code mã bưu chính Hậu Giang

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Mã bưu chính tại địa bản tỉnh hậu Giang gồm năm chữ số, trong đó có:
Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.
Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
Năm ký tự xác dịnh đối tượng gán mã bưu chính quốc gia.
Mã bưu chính Hậu Giang 95000

Zip/Postal code mã bưu chính An Giang

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Mã bưu chính tại địa bản tỉnh An Giang gồm năm chữ số, trong đó có:
Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.
Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
Năm ký tự xác dịnh đối tượng gán mã bưu chính quốc gia.
Mã bưu chính An Giang 90000

Zip/Postal code mã bưu chính Cà Mau

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Mã bưu chính tại địa bản tỉnh Cà Mau gồm năm chữ số, trong đó có:

Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.
Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
Năm ký tự xác dịnh đối tượng gán mã bưu chính quốc gia.Mã bưu chính Cà Mau 98000

Zip/Postal code mã bưu chính Bạc Liêu

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Mã bưu chính tại địa bản tỉnh Bạc Liêu gồm năm chữ số, trong đó có:

Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.
Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
Năm ký tự xác dịnh đối tượng gán mã bưu chính quốc gia.Mã bưu chính Bạc Liêu 97000