Mã bưu chính Quảng Nam Uy Tín Năm 2023

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Mã bưu chính tại địa bản tỉnh Quảng Nam gồm năm chữ số, trong đó có: Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương. Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương. Năm ký tự xác dịnh đối tượng…

Zip/Postal code mã bưu chính Bình Dương 2023

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Zip/Postal code mã bưu chính Bình Dương 2023 Mã bưu chính tại địa bản tỉnh Bình Dương gồm năm chữ số, trong đó có: Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương. Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.…

Zip/Postal code mã bưu chính Hậu Giang 2023

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Zip/Postal code mã bưu chính Hậu Giang Mã bưu chính tại địa bản tỉnh hậu Giang gồm năm chữ số, trong đó có: Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương. Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.…

Zip/Postal code mã bưu chính An Giang 2023

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Zip/Postal code mã bưu chính An Giang 2023 Mã bưu chính tại địa bản tỉnh An Giang gồm năm chữ số, trong đó có: Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương. Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.…

Zip/Postal code mã bưu chính Cà Mau 2023

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Mã bưu chính tại địa bản tỉnh Cà Mau gồm năm chữ số, trong đó có:

Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.
Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
Năm ký tự xác dịnh đối tượng gán mã bưu chính quốc gia.Mã bưu chính Cà Mau 98000

Zip/Postal code mã bưu chính Sóc Trăng 2023

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Mã bưu chính tại địa bản tỉnh Sóc Trăng gồm năm chữ số, trong đó có:Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
Năm ký tự xác dịnh đối tượng gán mã bưu chính quốc gia.Mã bưu chính Sóc Trăng 96000