0933.100.340

Author: Thám tử Hoàng Chung

Top Công Ty Thám Tử Kiên Giang

Bởi Thám tử Hoàng Chung

#Top Công ty thám tử tư chuyên nghiệp Kiên Giang mới nhất là điều bạn cần tìm. Vì bạn đang công tác hoặc làm việc tại nước ngoài. Ở nhà nửa kia của bạn đang ngoại tình. Cách tốt nhất để thoát khỏi tình trạng đó là cần thuê thám tử tại Công ty thám tử uy tín ở Kiên Giang.

Mã bưu chính Quảng Nam

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Mã bưu chính tại địa bản tỉnh Quảng Nam gồm năm chữ số, trong đó có:Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.Năm ký tự xác dịnh đối tượng gán mã bưu chính quốc gia.Mã bưu chính Quảng Nam 51000 – 52000

Zip/Postal code mã bưu chính Bình Dương

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Mã bưu chính tại địa bản tỉnh Bình Dương gồm năm chữ số, trong đó có:Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương. Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương. Năm ký tự xác dịnh đối tượng gán mã bưu chính quốc gia. Mã bưu chính Bình Dương 75000

Zip/Postal code mã bưu chính Hậu Giang

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Mã bưu chính tại địa bản tỉnh hậu Giang gồm năm chữ số, trong đó có:
Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.
Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
Năm ký tự xác dịnh đối tượng gán mã bưu chính quốc gia.
Mã bưu chính Hậu Giang 95000

Zip/Postal code mã bưu chính An Giang

Bởi Thám tử Hoàng Chung

Mã bưu chính tại địa bản tỉnh An Giang gồm năm chữ số, trong đó có:
Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.
Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
Năm ký tự xác dịnh đối tượng gán mã bưu chính quốc gia.
Mã bưu chính An Giang 90000